Regulamin Szkółki Depka: Basen MOSiR, Bałtyk, Lech, Niwa
  

 1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
 2. Zajęcia odbywają się na basenie MOSiR ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu i innych zgodnie ze złożoną Deklaracją/Umową.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki na podstawie złożonej Deklaracji/Umowy podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
 5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki na podstawie złożonej, podpisanej Deklaracji/Umowy
  i opłaceniu pierwszych zajęć.
 6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
 7. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
 8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
 9. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć są wpisane w Deklarację/Umowę.
 10. Instruktor może wyprosić dziecko z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
 11. Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
 12. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy
  o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 13. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
 14. Ilość dzieci maksymalnie do jedenastu osób w grupie pływającej i do ośmiu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
 15. Opłata jest uiszczana zaliczkowo za miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca lub semestralnie do 15.09.2017
  i 15.02.2018, w Biurze lub na konto Szkółki.
 16. Informacja o kwocie do zapłaty uwzględniająca ew. nadpłaty i niedopłaty przesyłana jest SMS-em do 10 dnia każdego miesiąca.
 17. Opłaty z nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, nie przechodzą na kolejny miesiąc i przepadają.
 18. Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach są rozliczane na koniec każdego miesiąca zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część Regulaminu, a nadpłaty przechodzą na kolejny miesiąc.
 19. W celu usprawiedliwienia nieobecności uczestnik/rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć do godziny 20:00, SMS-em, telefonicznie (662-55-61-61), e-mailem (podane powyżej) lub poprzez System. Nie zgłoszenie nieobecności powoduje naliczenie opłaty za zajęcia.
 20. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest SMS.
 21. Zajęcia indywidualne:
  1. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
  2. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień przed terminem zajęć do godz. 20:00, SMS-em, e-mailem, telefonicznie Instruktorowi lub do Biuro SP DEPKA
  3. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
 22. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
 23. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc uczestnik zostaje wypisany z danej grupy.
 24. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
 25. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
 26. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em lub e-mailem.
 27. Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor.
 28. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
 29. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
 30. Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 

             

Regulamin Szkółki Depka: Basen HELIOS
     

 1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
 2. Szkółka jest prowadzona pod nazwą Szkoła Pływania Helios.
 3. Zajęcia odbywają się na basenie GOSiR HELIOS ul. Polna 3 w Ustroniu Morskim i innych zgodnie ze złożoną Deklaracją/Umową.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 5. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki na podstawie złożonej Deklaracji/Umowy podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
 6. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki na podstawie złożonej, podpisanej Deklaracji/Umowy
  i opłaceniu pierwszych zajęć.
 7. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
 8. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
 9. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
 10. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć są wpisane w Deklarację/Umowę.
 11. Instruktor może wyprosić dziecko z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
 12. Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
 13. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy
  o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 14. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
 15. Ilość dzieci maksymalnie do jedenastu osób w grupie pływającej i do ośmiu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
 16. Opłata jest uiszczana zaliczkowo za miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca lub semestralnie do 15.09.2017
  i 15.02.2018, w Biurze lub na konto Szkółki.
 17. Informacja o kwocie do zapłaty uwzględniająca ew. nadpłaty i niedopłaty przesyłana jest SMS-em do 10 dnia każdego miesiąca.
 18. Opłaty z nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, nie przechodzą na kolejny miesiąc i przepadają.
 19. Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach są rozliczane na koniec każdego miesiąca zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część Regulaminu, a nadpłaty przechodzą na kolejny miesiąc.
 20. W celu usprawiedliwienia nieobecności uczestnik/rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć do godziny 20:00, SMS-em, telefonicznie (662-55-61-61), e-mailem (podane powyżej) lub poprzez System. Nie zgłoszenie nieobecności powoduje naliczenie opłaty za zajęcia.
 21. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest SMS.
 22. Zajęcia indywidualne:
  1. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
  2. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień przed terminem zajęć do godz. 20:00, SMS-em, e-mailem, telefonicznie Instruktorowi lub do Biuro SP DEPKA
  3. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
 23. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
 24. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc uczestnik zostaje wypisany z danej grupy.
 25. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
 26. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
 27. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em lub e-mailem.
 28. Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor.
 29. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
 30. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
 31. Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 

 

Regulamin Szkółki Depka: Aqua Park Koszalin

 

 1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
 2. Zajęcia odbywają się na basenie Parku Wodnego Koszalin ul. Rolna 14; 75-436 Koszalin.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki na podstawie złożonej Deklaracji/Umowy podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
 5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki na podstawie złożonej, podpisanej Deklaracji/Umowy
  i opłaceniu pierwszych zajęć.
 6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
 7. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
 8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
 9. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć są wpisane w Deklarację/Umowę.
 10. Instruktor może wyprosić dziecko z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
 11. Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
 12. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosim o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 13. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
 14. Ilość dzieci maksymalnie do jedenastu osób w grupie pływającej i do ośmiu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
 15. Opłata jest uiszczana zaliczkowo za miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca lub semestralnie do 15.09.2017
  i 15.02.2018, w Biurze lub na konto Szkółki.
 16. Informacja o kwocie do zapłaty uwzględniająca ew. nadpłaty i niedopłaty przesyłana jest SMS-em do 10 dnia każdego miesiąca.
 17. Opłaty z nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, nie przechodzą na kolejny miesiąc i przepadają.
 18. Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach są rozliczane na koniec każdego miesiąca zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część Regulaminu, a nadpłaty przechodzą na kolejny miesiąc.
 19. W celu usprawiedliwienia nieobecności uczestnik/rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć do godziny 20:00, SMS-em, telefonicznie (662-55-61-61), e-mailem (podane powyżej) lub poprzez System. Nie zgłoszenie nieobecności powoduje naliczenie opłaty za zajęcia.
 20. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest SMS.
 21. Zajęcia indywidualne:
  1. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
  2. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień przed terminem zajęć do godz. 20:00, SMS-em, e-mailem, telefonicznie Instruktorowi lub do Biuro SP DEPKA
  3. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
 22. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
 23. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc uczestnik zostaje wypisany z danej grupy.
 24. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
 25. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
 26. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em lub e-mailem.
 27. Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor.
 28. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
 29. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
 30. Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 
 • Terminarz zajęć

  Sprawdź nasz kalendarz i dowiedz się
  kiedy nie ma zajęć oraz jakie dodatkowe
  atrakcje przygotowaliśmy dla uczestników szkółki.

  czytaj dalej

 • Treningi

  Zapoznaj się, że szczegółowym rozkładem zajęć
  na poszczególnych basenach.

  CZYTAJ DALEJ

 • Obozy pływackie

  ORGANIZUJEMY OBOZY W FERIE
  I W WAKACJE

  Na nasze obozy mogą jechać osoby uczęszczające na szkółkę oraz spoza niej.
  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

   

  Obozy zimoweObozy letnie

Powered by JS Network Solutions